• s201621
 • s201626
 • s201622
 • s201624
 • s2016 1

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU

 (platné pro firmy, které se zúčastní veletrhu prostřednictvím společnosti INTEGRA, spol. s r.o.)

Podmínky účasti v české společné expozici

 1. Veškerý styk českých vystavovatelů s veletržní správou zajišťuje společnost INTEGRA, spol. s r. o., Praha 4 – Braník, Srázná 55/2, PSČ 140 00, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vl. 7025, IČ: 45312672 („Integra“).
 2. Vystavovatelé, kteří se chtějí zúčastnit veletrhu prostřednictvím společnosti Integra („Objednatelé“), musí s Integra před zahájením veletrhu podepsat Smlouvu dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky účasti na veletrhu (dále jen „Podmínky“). Obchodní zvyklosti jsou vyloučeny v případě, že je uvedená záležitost upravena Smlouvou, Podmínkami nebo Dodatečnou objednávkou či jiným dokumentem uvedeným v těchto Podmínkách. Jinak se použijí ustanovení platného právního řádu.
 3. Smlouva je uzavřena jen s Objednatelem, který zaslal včas Závaznou objednávku účasti na veletrhu („Závazná objednávka“) s přihlášenými exponáty povolenými veletržním řádem, která nebyla Integra, spol. s r.o. zamítnuta. Objednatel bere a vědomí a prohlašuje (ve smyslu § 1738 NOZ), že byl před podáním Závazné objednávky informován, že nabídka na uzavření Smlouvy je ze strany Integra odvolatelná a to kdykoliv do uzavření Smlouvy. Nabídka k uzavření Smlouvy, je pro Integra závazná pouze pokud je přijata beze změn a dodatků, čímž Integra vylučuje přijetí nabídky s dodatkem dle § 1740 odst. 3 NOZ.
 4. Objednateli může být přidělena až o 20% větší nebo menší plocha než je dohodnuta ve Smlouvě (zaokrouhleno na celé metry nahoru), pokud to bude vyžadovat celkové uspořádání výstavní plochy společné české účasti. O toto případné zvětšení či zmenšení výstavní plochy bude adekvátně upravena konečná cena, stanovená Smlouvu. S takovou úpravou ceny Objednatel souhlasí. 
 5. Objednatel se zavazuje poskytnout společnosti Integra součinnost při přípravě a realizaci svého stánku a souvisejících služeb na veletrhu řádně a včas dle požadavků Integra. Objednatel je povinen jím přihlášené exponáty vystavovat po celou dobu trvání veletrhu, a zároveň zabezpečit přítomnost svého odpovědného pracovníka na stánku po celou dobu konání veletrhu.
 6. Objednatel se zavazuje po celou dobu trvání veletrhu řídit podmínkami veletržní správy, a nese plnou odpovědnost za to, pokud tak neučiní.
 7. Služby dle Smlouvy jsou poskytovány dle standardů stanovených Zadavatelem veletrhu a veletržní správou v dané zemi a to v souladu s příslušnými právními předpisy.
 8. Dokumenty dle čl. I odst. 6 a 7 Podmínek jsou k dispozici na internetových stránkách správy veletrhu nebo Zadavatele.

Platební podmínky

 1. Spolu se Smlouvou je zaslán Objednateli Zálohový list, který je nutno zaplatit do vyznačeného data splatnosti. Splatnost veškerých faktur činí 14 dní ode dne jejich vystavení. Pokud není v Zálohovém listu nebo faktuře uveden jiný účet, jsou částky dle Smlouvy hrazeny na účet Integra: č.ú. 478471223/0300, vedený u ČSOB Praha.
 2. Smluvní strany souhlasí, že splatnost faktur je v příslušném odvětví shodná, jak uvedeno výše, a toto nebude považováno za námitku vedoucí k neplatnosti celé Smlouvy nebo příslušného ustanovení.
 3. Integra je oprávněna na úhradu ceny nebo její části odpovídající vynaloženému úsilí a již poskytnutým službám nebo jejich části v případě, že je konání veletrhu zrušeno z důvodů stojících mimo vůli Integra nebo náhodou.  O takové skutečnosti informuje Integra bez zbytečného odkladu Objednatele.
 4. Smluvní strany se dohodly, že Integra je oprávněna započíst vůči svým pohledávkám jakékoliv pohledávky Objednatele vzniklé na základě jakéhokoliv smluvního vztahu mezi smluvními stranami.
 5. Integra je oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Dále je oprávněna požadovat úrok z úroků ve stejné výši. Další nároky Integra stanovené zákonem nebo Smlouvou nejsou dotčeny. Integra je oprávněna požadovat jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení Smlouvy nebo zákona či porušení závazku součinnosti Objednatele dle Smlouvy bez ohledu na to, zda se v daném případě aplikují úroky.
 6. V případě zrušení účasti Objednatele ve společné české účasti na veletrhu méně než jeden měsíc před zahájením veletrhu (a to bez ohledu, zda již byla či nebyla podepsána smluvními stranami Smlouva) je Objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši ceny dle Smlouvy za služby a skutečných nákladů vynaložených Integra na další služby dle Závazné objednávky nebo Dodatečných objednávek (není-li Smlouva uzavřena, pak storno poplatek dle Závazné objednávky včetně Dodatečných objednávek). Oznámení o zrušení účasti zašle Objednatel doporučeným dopisem na adresu Integra. Pro vznik povinnosti uhradit storno poplatek je relevantní okamžik doručení oznámení o zrušení účasti Integra.
 7. Veškeré ceny a částky dle Smlouvy jsou hrazeny v korunách českých, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Směnný kurz je stanoven dle směnného kursu vyhlašovaného ČNB střed ke dni vystavení příslušné faktury. Veškeré ceny dle Závazné objednávky nebo Dodatečných objednávek mohou být upraveny v návaznosti na kursovní rozdíly a platí cena skutečně uhrazená za Objednatele společností Integra. O tento kursovní rozdíl bude adekvátně upravena konečná cena, stanovená dle Smlouvy. S takovou úpravou ceny Objednatel souhlasí. 

Ostatní ujednání

 1. Veškeré informace předané Integra Objednateli v jakékoliv formě jsou považovány za důvěrné informace ve smyslu § 1730 NOZ. Jejich zpřístupnění je možné jen s předchozím souhlasem Integra.
 2. Smluvní strany dohodou vylučují aplikaci § 1799 a 1800  NOZ ve vztahu k Objednateli. Objednatel prohlašuje, že nejasnosti a dotazy Objednatele k smluvní dokumentaci byly před uzavřením Smlouvy vysvětleny a že mu byly před uzavřením Smlouvy sděleny všechny skutkové a právní okolnosti, které jsou podstatné pro rozhodnutí uzavřít Smlouvu.
 3. Objednatel bere na sebe (ve smyslu § 1765 NOZ) nebezpečí změny okolností a to s účinkem ode dne odeslání Závazné objednávky, pokud tak bylo před podpisem Smlouvy, jinak od podpisu Smlouvy.
 4. Závazná objednávka a Dodatečné objednávky jsou zasílány Objednatelem písemně na adresu Integra nebo elektronickou poštou formou scanu formuláře podepsaného Objednatelem. Část B Závazné objednávky lze měnit před i po podpisu Smlouvy elektronickou poštou, která má formu Dodatečné objednávky. Tyto dokumenty musí obsahovat sjednanou cenu a jsou akceptovány Integra, pokud jejich obsah bez zbytečného odkladu po doručení nerozporuje nebo je nezamítne (postačuje el. poštou). Dodatečné objednávky podepsané odpovědným pracovníkem Objednatele na veletrhu akceptuje nebo zamítne Integra přímo na místě. Smluvní strany vylučují § 566 odst. 2 NOZ a za listiny s právním významem považují pouze listiny řádně podepsané smluvní stranou (vyjma Smlouvy a jejích dodatků i odpovědným pracovníkem Objednatele), která listinu vystavila.
 5. Smlouvu lze měnit datovanými a oboustranně podepsanými písemnými dodatky ke Smlouvě a způsobem uvedeným v čl. III odst. 4 Podmínek.
 6. Smluvní strany sjednávají následující přednost dokumentů: Dodatečná objednávka nebo písemné dodatky ke Smlouvě, Smlouva, Závazná objednávka, Podmínky. Dokument mladšího data má přednost před dokumentem staršího data.
 7. Smluvní strany prohlašují, že případná nedorozumění budou řešit přátelskou cestou. Pro řešení případných sporů mezi nimi je rozhodný právní řád České republiky, zejména ustanovení NOZ. Dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů je soudem prvního stupně místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 1.
 8. Platnost Podmínek je od 1. 1. 2016. Tyto Podmínky se vztahují i na předsmluvní jednání a dokumentaci od okamžiku, kdy se s nimi Objednatel seznámil nebo mohl seznámit. 

V Praze, listopad 2018

Integra, spol. s r.o.

Srázná 55/2,
140 00 Praha 4-Braník
Czech Republic

GSM: +420 602 222 090

E-mail: info@integrapraha.cz
www.integrapraha.cz

Company Identification No.: 45312672
Tax Identification No.: CZ45312672

GPS: 50.042743, 14.425686
Map

gr

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA VELETRHU, platné pro firmy, které se zúčastní veletrhu prostřednictvím společnosti INTEGRA, spol. s r.o